n w    w w w w

baner
Jesteś tutaj:   Strona Główna Projekty unijne
large small default
Projekty Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2009 15:56

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 3 413 330,83
Liczba uczestników: 3290
3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych

PLAKAT

Szczegóły

w pliku informacyjnym

i w prezentacji

alt


  

PROJEKT Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego


Projekt Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych; Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie ofert edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.

Informacja

Regulamin

Prezentacja

Harmonogram

Harmonogram 2017/2018

Plakat

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Rezygnacja z projektu


 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

JUŻ W SZKOLE ROZPOCZYNAM SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!

Projekt realizowany w okresie od września 2013 r. do maja 2015 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych dla którego organem prowadzącym
jest Miasto Gorzów Wlkp.

 


Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy 120 uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych
 
 
W ramach projektu oferujemy bezpłatne:
1.       Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
2.       Indywidualne doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
3.       Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj.:
  • ABC biznesu
  • Ja i moja firma
  • Zastosowanie matematyki w ekonomii
  • Język angielski w biznesie
  • Język niemiecki w biznesie
4.       Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
5.       Szkolenia zawodowe tj.:
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Energetyka odnawialna
6.    Staże zawodowe w firmach audytowych, finansowych i doradztwa biznesowego.
 
Ponadto uczestnicy w ramach  projektu otrzymają:
1.    Pakiet edukacyjny, tj. teczkę, notes, długopis
2.    Materiały dydaktyczne, tj. podręcznik, ćwiczenia, poradnik, słownik, kalkulator, pamięć przenośną USB
3.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w stażu zawodowym
4.    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub stosowne uprawnienia
5.    Poczęstunek

projekt1415


Tytuł: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.

 

Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09 

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

 

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

Cele: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla  uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w zakresie doskonalenia kluczowych kompetencji z matematyki i języków obcych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć z języków obcych (8 grup języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego) i matematyki (8 grup) - łącznie dla 216 uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e‑learningu. 

 

Okres realizacji: od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.

Szczegółowe informacje: Strona internetowa Wydziału Edukacji www.edu.gorzow.pl zakładka  Projekty unijne oraz strona platformy projektu  www.tech.edu.gorzow.pl

 


 

"Mój rozwój, moją szansą na lepszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: 17.08.2009 – 16.09.2010


"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
Projekt zrealizowany w ramach Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

"Pracownie komputerowe dla szkół"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"Jesień 2007"
"Lato 2007"
"Jesień 2005"
"Wiosna 2004"