n w    w w w w

baner
Jesteś tutaj:   Strona Główna Informacje o zawodach
large small default
Kim będziesz po ekonomiku Drukuj

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności związanych między innymi z:

 • polityką zatrudnienia,
 • naliczaniem wynagrodzeń,
 • rozliczaniem ubezpieczeń i podatków,
 • księgowością,
 • obrotem pieniężnym,
 • zaopatrzeniem,
 • sprzedażą,
 • gospodarką magazynową,
 • rozliczaniem produkcji,
 • wykonywaniem prac biurowych.

Dlatego też absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Potrafi również posługiwać się nowoczesną technologią oraz korzystać z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem, tak niezbędnych umiejętności we wspólczesnym świecie.

Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Absolwent potrafi:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Na zawód technika ekonomisty składają się dwie kwalifikacje A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (klasy 1 i 2) oraz A.36 Prowadzenie rachunkowości (klasy 3 i 4)
Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości.

 

Handel należy do  rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju.


Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Merchandiser.
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia.
 • Referent/asystent ds. sprzedaży.
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta.
 • Kupiec.
 • Akwizytor.
 • Specjalista ds. zaopatrzenia.
 • Specjalista ds. sprzedaży.
 • Specjalista ds. obsługi klienta.
 • Zastępca kierownika działu handlowego.
 • Kierownik działu handlowego.

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.


Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.


Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. Wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Na zawód technika handlowca składają się dwie kwalifikacje A.18. Prowadzenie sprzedaży oraz A.22. Prowadzenie działalności handlowej.

 

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.


Na zawód technika organizacji reklamy składają się dwie kwalifikacje A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.